Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9256/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu đối với sản phẩm t hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1835/HQLA-NV ngày 06/9/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 55 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, thì hoạt động bảo vệ môi trường, sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường đã được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường thì tiếp tục được hưởng ưu đãi, hỗ trợ trong thời gian còn lại; trường hợp thuộc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ cao hơn theo quy định tại Nghị định này thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ, thì sản phẩm quy định tại phần C của Danh mục hoạt động, sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định này nếu xuất khẩu thì được miễn thuế xuất khẩu, theo đó các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu.

Căn cứ khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, thì sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 09/8/2016 của Bộ Tài chính, thì từ ngày Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 có hiệu lực thi hành thực hiện miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số, 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 128/2016/TT-BTC, thì các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường được miễn thuế xuất khẩu, các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có tên trong Biểu thuế xuất khẩu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường được giảm 50% mức thuế xuất khẩu.

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000235 ngày 29/12/2010 của Ban QL Khu kinh tế Long An, Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6-7-8.001.VX (cấp lần 3) ngày 15/5/2015 của Tổng cục Môi trường.

1. Trường hợp Công ty TNHH TM DV MT Nguyệt Minh 2 có sản xuất sản phẩm từ hoạt động xử lý và tái chế ắc quy chì phế thải, xử lý và tái chế nhôm phế liệu nêu đã thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP thì tiếp tục được hưởng ưu đãi, hỗ trợ trong thời gian còn lại của dự án.

2. Đối với các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 01/4/2015 (thời điểm Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có hiệu lực) hoặc các dự án chưa được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP, nếu thuộc đối tượng ưu đãi thuế xuất khẩu quy định tại Điều 2 Thông tư số 128/2016/TT-BTC, thì được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và giảm 50% mức thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có tên trong Biểu thuế xuất khẩu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước ngày Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01/9/2016). Kể từ ngày 01/9/2016, sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng