Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9254/TCHQ-TXNK
V/v khai báo trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Dịch vụ ADL.
(Phòng 212, tầng 2, tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2016 ngày 28/7/2016 của Công ty TNHH TM Dịch vụ ADL về việc hướng dẫn thanh lý máy móc thiết bị miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì đối với hàng hóa nhập khẩu khác (không phải là ô tô, mô tô), trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư nêu trên.

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.Đề nghị Công ty TNHH TM Dịch vụ ADL đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện khai báo theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Dịch vụ ADL được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (TGHQ, Chi 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn