Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9253/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế đối với vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom.
(No.2001-2008, tầng 20, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 11-03-03-730 ngày 15/7/2016 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom về thuế nhập khẩu đối với vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có công văn số 210/TCHQ-TXNK ngày 26/9/2016 gửi Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế nhập khẩu đối với vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được nêu tại công văn số 11-03-03-730 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phối hợp thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔ
NG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái