Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9151/SXD-KTXD
Về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận - huyện;
- Các Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Thành phố;
- Các Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Theo đó:

+ Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 11/2019/TT-BXD quy định về quản lý giá ca máy: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định giá ca máy theo hướng dẫn tại Thông tư này xác định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo định kỳ quý/năm hoặc khi có sự thay đổi lớn về giá trên thị trường xây dựng để làm cơ sở xác định chi phí máy thi công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý”.

+ Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BXD quy định về quản lý đơn giá nhân công ca máy: “2. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, xác định đơn giá nhân công xây dựng phù hợp khung đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng công bố làm cơ sở công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn và gửi kết quả công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi quản lý”.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công; xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020 Sở Xây dựng đã có Công văn số 9139/SXD-KTXD về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố:

“1. Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân Thành phố công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố, chấp thuận áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Cho phép áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố công bố ở thời điểm gần nhất để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong khi chờ Ủy ban nhân dân Thành phố công bố ở quý tiếp theo.”

Để các dự án đầu tư xây dựng được triển khai đúng tiến độ được duyệt; không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu VP, KTXD.

DT: MDz

GIÁM ĐỐC
Lê Hòa Bình