Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9149/VPCP-NN
V/v báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3562/BTNMT-TNN ngày 25 tháng 7 năm 2019 và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 7432/BGTVT-MT ngày 09 tháng 8 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 3007/BTP-PLDSKT ngày 09 tháng 8 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 8671/BQP-KHQS ngày 12 tháng 8 năm 2019), Nội vụ (văn bản số 3772/BNV-TH ngày 13 tháng 8 năm 2019), Khoa học và Công nghệ (văn bản số 2457/BKHCN-XNT ngày 13 tháng 8 năm 2019), Ngoại giao (văn bản số 3075/BNG-TCQT ngày 15 tháng 8 năm 2019), Công Thương (văn bản số 5088/BCT-ATMT ngày 15 tháng 8 năm 2019), Công an (văn bản số 2336/BCA-ANKT ngày 20 tháng 8 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 1956/BXD-HTKT ngày 20 tháng 8 năm 2019), Tài chính (văn bản số 9670/BTC-HCSN ngày 20 tháng 8 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 6477/BNN-TCTL ngày 05 tháng 9 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6477/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2019) về báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31 tháng 5 năm 2019 (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; kết hợp kết quả do Ngân hàng Thế giới công bố với kết quả của các đề án, dự án có liên quan đã, đang được triển khai để đánh giá hiện trạng nguồn nước, công tác quản lý tài nguyên nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao (tồn tại, bất cập, thách thức) để làm rõ sự cần thiết xây dựng đề án, mục đích, dự kiến nội dung của đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, CA, NG, CT, NN&PTNT, XD, GTVT, KHCN, KHĐT, TC, NV, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: NC, KTTH, CN, QHQT, KGVX, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9149/VPCP-NN về báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 9149/VPCP-NN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 08/10/2019
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/10/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản