Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9148/VPCP-V.III
V/v tham dự thảo luận tại QH về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ;
- Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 7393/BTP-VĐCXDPL ngày 25 tháng 10 năm 2013 về chuẩn bị việc thảo luận tại Quốc hội về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phân công lãnh đạo Vụ Pháp chế của Bộ, cơ quan tham dự, theo dõi thảo luận tại các Tổ Đại biểu Quốc hội vào chiều ngày 02 tháng 11 năm 2013.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9026/VPCP-PL ngày 28 tháng 10 năm 2013; đồng thời, bố trí thời gian tham dự Phiên thảo luận tại Hội trường vào sáng ngày 22 tháng 11 năm 2013; phát biểu, giải trình những vấn đề liên quan đến tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan mình được phân công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPQH: Chủ nhiệm; các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ; PL, TH;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ