Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9131/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát gia súc, gia cầm nhập lậu qua biên giới

Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, đang là thời điểm giao mùa, là điều kiện thuận lợi để vi rút gây dịch lở mồm, long móng ở gia súc và dịch cúm gia cầm bùng phát thành dịch.

Để chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ lợi ích ngành công nghiệp chăn nuôi trong nước và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại Thông báo số 466/TB-BTC ngày 07/9/2016 về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động nhập khẩu gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm tại các cửa khẩu, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ hải quan và chính sách quản lý nhà nước đối với mặt hàng gia súc, gia cầm nhập khẩu. Kiên quyết không cho gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu vào tiêu thụ trong nội địa.

2. Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, nhất là những nơi có đường mòn, lối mở, sông suối, địa bàn thuận lợi cho việc tập kết, vận chuyển gia súc, gia cầm; xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Giao thông vận tải và cơ quan Thú y tại địa phương nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm qua biên giới.

3. Báo cáo kết quả, vướng mắc, đề xuất kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để p/h);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục ĐTCBL (để t/h);
- Cục GSQL (để t/h);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình