Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9110/TCHQ-TXNK
V/v xác định ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xác định ưu đãi đầu tư đối với dự án của Công ty cổ phần Kỹ thuật Ngôi sao, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4479/BKHĐT- KTCN ngày 14/07/2014, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn việc áp dụng chính sách ưu đãi đối với dự án như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 quy định: "Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư..."

Căn cứ khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định: " Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập"

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định : "Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại"

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000033 cấp lần đầu ngày 20/04/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 13/01/2010, thay đổi lần thứ hai ngày 04/12/2013 thì Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư (lần đầu và điều chỉnh lần thứ hai) cho 02 dự án với tên gọi và tổng mức đầu tư khác nhau.

Do đó, để xác định dự án của Công ty cổ phần kỹ thuật Ngôi sao có được hưởng các quyền ưu đãi đầu tư từ dự án của Công ty TNHH Liên Thành hay không, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chủ đầu tư để xác định:

- Trường hợp 02 dự án nêu trên khác nhau thì dự án "Khu văn phòng nhà xưởng SEC" của Công ty cổ phần kỹ thuật Ngôi Sao không được kế thừa quyền ưu đãi đầu tư từ Công ty TNHH Liên Thành;

- Trường hợp 02 dự án là một thì dự án "Khu văn phòng nhà xưởng SEC" được kế thừa quyền ưu đãi đầu tư với tổng vốn đầu tư là 12 tỷ đồng trong thời gian, phạm vi của Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Liên Thành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9110/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định ưu đãi đầu tư do Tổng Cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 9110/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/07/2014
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản