Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9020/CT-TTHT
V/v:
Đăng ký thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH may xuất khẩu Hùng Vỹ
Địa chỉ: 31/34 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0307417989

Trả lời văn thư số 1808/2016/CVT-HV ngày 18/08/2016 của Công ty về đăng ký thuế đối với chi nhánh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/08/2016):

“…

Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành về đăng ký doanh nghiệp.

…”

Trường hợp Công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên với mã số doanh nghiệp 0307417989) theo trình bày có thành lập Chi nhánh tại khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thì thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành về đăng ký doanh nghiệp.

Về thủ tục, hồ sơ thực hiện đăng ký đề nghị Công ty liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT2;
- Lưu: VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga