Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8942/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan

Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 958/HQBD-NV ngày 13/9/2016 Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc thủ tục hải quan đối với lô hàng thuốc lá điếu chuyển khẩu của Công ty TNHH XNK và TM Phương Hải Anh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chuyển khẩu hàng hóa:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thương mại 2005 thì “mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân được thực hiện chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam, các loại hàng hóa khác đều được phép kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu; thủ tục chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng.

Liên quan đến trường hợp của Công ty nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có công văn số 834/XNK-TMQT ngày 05/9/2016 trả lời Công ty nêu rõ “doanh nghiệp kinh doanh chuyn khẩu mặt hàng thuốc lá được làm thủ tục tại cơ quan hải quan, không phải có giấy phép chuyển khẩu của Bộ Công Thương”

Như vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH XNK và TM Phương Hải Anh được phép làm thủ tục chuyển khẩu hàng hóa, không cần phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định căn cứ hồ sơ do doanh nghiệp xuất trình để xem xét thực hiện thủ tục hải quan chuyển khẩu đối với hàng hóa của Công ty.

2. Về thủ tục hải quan, giám sát đối với hàng chuyển khẩu:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu đã được quy định cụ thể tại Điều 89 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, Chi cục Hải quan có trách nhiệm giám sát và theo dõi lô hàng chuyển khẩu cho đến khi xuất ra khỏi Việt Nam. Trường hợp đối với hàng hóa làm thủ tục chuyển khẩu có cửa khẩu xuất là cảng biển, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định sau khi hoàn tất thủ tục hải quan chuyển khẩu đối với lô hàng và hàng hóa đã được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thông báo ngay và phối hợp với lực lượng chống buôn lậu trên biển để giám sát lô hàng, không để thẩm lậu vào Việt Nam.

Theo quy định hiện hành thì không cấm việc dỡ hàng khỏi container đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu và chia nhỏ lô hàng để xuất đi. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc dỡ hàng khỏi container đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu và chia nhỏ lô hàng để xuất đi thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục thực hiện và phải chịu trách nhiệm giám sát việc dỡ hàng, đảm bảo hàng hóa không thẩm lậu vào nội địa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh