Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8916/VPCP-CN
V/v Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 7238/TTr-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2023 về Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương rà soát, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể theo kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023, năm 2024 và thời gian tiếp theo để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, trình lại Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2023, trong đó lưu ý một số nội dung:

1. Các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của Bộ Công Thương về bảo đảm cung ứng điện, an ninh năng lượng quốc gia và chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm.

2. Làm rõ tiến độ, trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến bảo đảm cung ứng điện, kể cả việc ban hành khung giá điện đối với các loại hình điện sản xuất từ chất thải rắn, sinh khối, năng lượng mới…;

3. Báo cáo về tình hình xử lý các nguồn điện nền và năng lượng tái tạo đã đầu tư xây dựng; để đảm bảo an toàn, cần xem xét việc tính toán dựa trên công suất khả dụng của nguồn điện và công suất phụ tải điện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2). Duc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp