Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8912/VPCP-PL
V/v đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Đảng đoàn Quốc hội tại Kế hoạch số 1981-KH/ĐĐQH ngày 23 tháng 10 năm 2023 về xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan:

- Tổ chức tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xác định rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nguyên nhân (nếu có);

- Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tính chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả;

- Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về thực trạng và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo đề nghị của Đảng đoàn Quốc hội tại Kế hoạch số 1981-KH/ĐĐQH nêu trên, trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 02 năm 2024”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy