Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8871/CT-TTHT
V/v: hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bệnh Viện Nhân Dân 115
Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP.HCM
Mã số thuế: 0301479869

Trả lời văn thư số 1174/BV-TCKT ngày 04/8/2016 của Quý Bệnh viện về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“…

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Bệnh viện theo trình bày; Người bệnh được Bác sĩ chỉ định chụp MRI, khi thu tiền Bệnh viện đã lập hóa đơn giao cho Bệnh nhân nhưng chưa thực hiện dịch vụ (do bệnh nhân không đủ sức khỏe để thực hiện) và Bệnh nhân đã làm mất hóa đơn (liên 2) thì Bệnh viện và Bệnh nhân lập biên bản ghi nhận sự việc và làm thủ tục theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên, Bệnh viện căn cứ hóa đơn liên 1 kèm theo biên bản về việc liên 2 hóa đơn bị mất để làm chứng từ kế toán và hoàn trả tiền cho Bệnh nhân.

Cục Thuế TP thông báo Quý Bệnh viện biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 3;
- Lưu: HC, TTHT.
1929/16 Thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga