Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 883/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1558/HQĐNa-TXNK ngày 09/09/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng nhập khẩu là Cuộn Stator (cụm linh kiện hoàn chỉnh để lắp ráp bộ phát điện của xe máy) và Bộ Amatuer (cụm linh kiện hoàn chỉnh để lắp ráp Bộ khởi động xe máy), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc hướng dẫn phân loại và tính thuế đối với hàng hoá ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam đã được quy định tại Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ vào các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 98 nêu trên và thực tế hàng hoá nhập khẩu để phân loại theo đúng quy định

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang