Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8813/TCHQ-TXNK
V/v chuyển nợ sau khi tách doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Phương.
(Số 50 Phố Yết Kiêu - KĐT Hòa Vượng - Xã Lộc Hòa - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 68/CV-ĐP ngày 31/8/2016 của Công ty TNHH Đức Phương đề nghị được chuyển nợ sau khi tách doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu nợ thuế trên Hệ thống kế toán tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 07/9/2016 thì Công ty TNHH Đức Phương, mã số thuế: 0600003563 đang có nợ cưỡng chế tiền chậm nộp là: 11.177.184.070 đồng tại các Cục Hải quan: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị.

Khoản 3 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định: “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các Khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác”.

Khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

Khoản 2 Điều 139 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp doanh nghiệp bị tổ chức lại chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tổ chức lại thì phải có văn bản xác định nghĩa vụ nộp thuế của từng doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại và các doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan hải quan về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế do doanh nghiệp bị tổ chức lại chuyển giao”

Theo quy định trên, doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách đều có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp bị tách chuyển giao cho doanh nghiệp mới hình thành sau tách thì doanh nghiệp bị tách phải có văn bản xác định nghĩa vụ còn phải nộp NSNN với cơ quan hải quan, doanh nghiệp mới hình thành sau tách phải có cam kết với cơ quan hải quan về việc thực hiện nghĩa vụ nộp các Khoản phải nộp NSNN do doanh nghiệp bị tách chuyển giao.

Căn cứ quy định trên thì:

a) Công ty TNHH Đức Phương và Công ty TNHH xe máy Đức Phương đều có trách nhiệm liên đới và chịu trách nhiệm về các Khoản nợ chưa được thanh toán;

b) Công ty TNHH Đức Phương có văn bản xác định nghĩa vụ thuế còn nợ với cơ quan hải quan nơi đang có nợ tiền chậm nộp;

c) Công ty TNHH xe máy Đức Phương có cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp Khoản nợ tiền chậm nộp được chuyển giao từ Công ty TNHH Đức Phương với cơ quan hải quan nơi đang có nợ tiền chậm nộp, đồng thời phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền chậm nộp còn nợ này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đức Phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH xe máy Đức Phương (Số 50 Minh Khai - P. Nguyễn Du - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện và thay cho trả lời công văn số 2382/HQHCM-TXNK ngày 31/8/2016;
- Các Cục HQ: Lạng Sơn, Hà Nam Ninh, Quảng Trị (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ