Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5486/TTr-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2018 và số 7249/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 7 năm 2018), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2511/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 và số 3322/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (Khung chính sách) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện triển khai Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch.

3. Khung chính sách này thay thế Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 265/TTg-KTN ngày 28 tháng 02 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng