Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 880/TCHQ-GSQL
V/v hàng xuất khẩu CCK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 131/HQCB-NV ngày 20/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thực hiện thủ tục hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu qua cửa khẩu phụ Lý Vạn nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đối với lô hàng lông vịt thành phẩm của Công ty TNHH Kwong Lung - Meko.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Kwong Lung-Meko (đ/c: KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, thay trả lời cv số 27/2012/KL-MK ngày 18/02/2012)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh