Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/CHHVN-VTDVHH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các Chi cục Hàng hải;
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam;
- Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics;
- Hiệp hội Hoa tiêu Việt Nam;
- Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải;
- Các HH Chủ tàu: An Lư, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (Chỉ thị số 11/CT-TTg) và văn bản số 89/TB-VPCP ngày 10/3/2020 bảo đảm tháo gỡ hiệu quả khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thương mại biên giới, đường biển trong giai đoạn khó khăn hiện nay (xin gửi văn bản kèm theo). Để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ để ứng phó với dịch Covid-19, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị như sau:

1. Các Cảng vụ hàng hải, Chi cục Hàng hải, Hiệp hội chuyên ngành tiếp tục chủ động cập nhật thông tin, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan tại khu vực cảng biển quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo hành động và quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ban chỉ đạo địa phương phòng chống dịch Covid-19; có phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Cảng vụ hàng hải trực tiếp chuyển văn bản này đến các doanh nghiệp và Hiệp hội tại khu vực cảng biển để lấy ý kiến và tổng hợp làm cơ sở phân tích, đánh giá những tác động, hạn chế, bất cập do dịch Covid-19 gây ra để đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, tổ chức lại và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp giảm thiểu các thiệt hại; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài từ nhiều quốc gia, khu vực phục vụ phát triển ngành hàng hải sau khi kết thúc dịch, với một số nội dung chính như sau:

- Về việc tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; các chính sách tài chính cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp;

- Về việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp;

- Về việc tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu;

- Về việc khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch biển;

- Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; tập trung xử lý vướng mắc về lao động.

3. Các Hiệp hội chủ động tuyên truyền và tổ chức quán triệt Chỉ thị số 11/CT-TTg đến các hội viên và tổng hợp ý kiến, đề xuất, kiến nghị đối với nội dung Mục 2 của Công văn.

4. Cảng vụ hàng hải, Hiệp hội chuyên ngành tổng hợp các ý kiến và báo cáo gửi về Cục Hàng hải Việt Nam (qua Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải), số 8, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; điện thoại: 0243.768.3198; fax: 0243.768.3058; Email: dichvuvantai@vinamarine.gov.vn trước ngày 25/3/2020 (Thứ Tư) để tổng hợp.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các hiệp hội, cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Tổng Công ty CNTT (SBIC);
- Các Tcty BĐATHH: MB, MN;
- Các Phòng: PC, ATANHH;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (30);
- Văn phòng Cục (đăng website);
- Lưu VT, VT&DVHH (02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hồng Giang