Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8763/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Festo
Địa chỉ: Số 1515-1516 Đường Vành Đai Đông, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
Mã số thuế: 0307301487

Trả lời văn bản số 001/06-CV ngày 18/08/2016 của Công ty về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, theo đơn đặt hàng ngày 27/03/2016 khách hàng là Chi nhánh Công ty Dầu Thực Vật Cái Lân tại Hiệp Phước TP. HCM (Calofic) mua của Công ty 30 đồng hồ áp kế. Theo đó, ngày 04/04/2016 Công ty đã giao hàng và xuất hóa đơn GTGT số 0003638 ngày 04/04/2016 cho Calofic là đúng quy định. Sau đó, Calofic phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm định cho lô hàng đã giao ngày 04/04/2016 và Calofic đồng ý cho Công ty mượn lại hàng đem đi kiểm tra chất lượng, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm định Công ty đã giao lô hàng nêu trên cho Calofic vào ngày 27/04/2016 thì hóa đơn số 0003638 xuất ngày 04/04/2016 cho Calofic không phải điều chỉnh lại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu VT; TTHT.
1964-19376126/16vxthắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga