Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8731/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam.
(Thôn Ngọc Đà, Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 140/CV-ĐT ngày 15/7/2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam về miễn phạt chậm nộp và được làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiện như sau:

Về kiến nghị của Công ty, ngày 7/6/2016 Bộ Tài chính có công văn số 7672/BTC-TCHQ trả lời và hướng dẫn thực hiện (đính kèm bản sao). Theo đó, việc không có bảo lãnh ngân hàng đối với số tiền chậm nộp còn nợ khi làm thủ tục hải quan là không phù hợp với quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái