Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8715/TCHQ-GSQL
V/v giám sát trực tiếp tại KCX

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2067/HQHCM-GSQL ngày 1/8/2016 v/v giám sát tại cổng ra, vào Khu chế xuất Tân Thuận và Khu chế xuất Linh Trung tại địa bàn Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015 của Chính phủ quy định "Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.".

Khoản 3 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định "Cơ quan hải quan quản lý khu chế xuất, DNCX chỉ giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của khu chế xuất, DNCX khi cần thiết theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan".

Vì vậy, căn cứ các quy định hiện hành dẫn trên, việc quyết định các biện pháp giám sát thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và chủ động sắp xếp, bố trí công chức phù hợp với trình độ, năng lực, yêu cầu của đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh