Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/TTg-KTTH
V/v hỗ trợ lương đối với cán bộ chuyên trách Văn phòng Ban Chỉ đạo NN Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và thành viên chuyên trách Tổ giúp việc các Tiểu ban

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 10312/BCT-TCNL ngày 12 tháng 11 năm 2013 và số 3340/BCT-TCNL ngày 22 tháng 4 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 6103/BTC-TCNL ngày 12 tháng 5 năm 2014), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1676/BKHCN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014), Tư pháp (Công văn số 2318/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 5 năm 2014), Nội vụ (Công văn số 1497/BNV-TL ngày 09 tháng 5 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 1662/LĐTBXH-LĐTL ngày 20 tháng 5 năm 2014) về việc hỗ trợ lương, phụ cấp kiêm nhiệm đối với thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ thêm chi phí tiền lương ngoài lương cơ bản cho các cán bộ chuyên trách của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, thành viên chuyên trách Tổ giúp việc các Tiểu ban: Công nghệ, nhiên liệu hạt nhân; Đào tạo và Thông tin tuyên truyền; An toàn, an ninh hạt nhân; Xây dựng.

2. Hệ số hỗ trợ thêm chi phí tiền lương ngoài lương cơ bản cho các cán bộ thuộc các đơn vị nêu trên được áp dụng tương tự như đối với cán bộ của Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang làm việc tại Hà Nội.

3. Kinh phí từ nguồn vốn Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Tập đoàn Điên lực Việt Nam thu xếp.

4. Thời gian áp dụng được tính kể từ tháng 6 năm 2014.

5. Hàng năm, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Tiểu ban phối hợp với Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận căn cứ số người theo quyết định, lập dự toán chi phí và trình cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: NV, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải