Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn hợp đồng đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6248/BTC-QLN ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc thanh toán tạm ứng cho các hợp đồng của dự án vay vốn ODA và vay ưu đãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tạm ứng hợp đồng đối với nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về mức tạm ứng vốn hợp đồng quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP , báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên để xây dựng phương án, lộ trình tiến tới bố trí đủ vốn đầu tư nguồn vốn nước ngoài trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình cấp có thẩm quyền theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, GTVT, Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: KTN, V.III, QHQT, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh