Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 4377/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 17255/BTC-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông lâm nghiệp Quyết Thắng;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Phước Sơn Quảng Nam.

2. Cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ các công ty sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình công cộng Hội An;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam.

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, có phương án và biện pháp sắp xếp cho phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo đúng quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ,
các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (4). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh