Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8662/VPCP-KTN
V/v đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số 5413/UBND-GT ngày 09 tháng 9 năm 2016) về việc sớm đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai Dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 98/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng