Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8648/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về miễn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 2113/HQQN-TXNK ngày 09/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh Danh mục miễn thuế sau khi hàng hóa đã làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng giai đoạn, cho từng hạng mục, công trình, tổ hợp dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hải quan được sửa đổi với điều kiện phải có chứng từ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu dự án.

Căn cứ khoản 7 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì thời điểm đăng ký Danh mục: trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên của dự án, hạng mục, giai đoạn dự án hoặc dự án mở rộng.

Căn cứ điểm b.3 khoản 2 Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì cơ quan hải quan chỉ thực hiện miễn thuế đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký Danh mục. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, Cục trưởng Cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu phối hợp với Cục Hải quan có thẩm quyền đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Theo các quy định nêu trên, thì:

1. Về việc bổ sung, điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để thực hiện.

2. Về việc giải quyết miễn thuế đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể theo quy định tại điểm b.3 khoản 2 Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng