Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8631/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2099/PTM-VP ngày 16 tháng 9 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a. Hiệp hội Phân bón Việt Nam kiến nghị về vướng mắc trong quá trình nhập khẩu phân bón.

Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b. Công ty TNHH Onway Bicycle kiến nghị về việc hướng dẫn quy định về xuất xứ hàng hóa, tiêu chí xuất xứ đối với mặt hàng xe đạp và xe đạp điện.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

c. Các doanh nghiệp: Công ty CP bến xe Quảng Ninh, Công ty CP bến xe thị trấn Cẩm Phả, Công ty TNHH vận tải tốc hành KumHo - Việt Thanh, Công ty CP Vip nhanh Hoàng Long, Công ty TNHH TM Đức Phúc, Công ty CP xe khách Quảng Ninh, Hợp tác xã DVVT Hồng Vân, Hợp tác xã vận tải và dịch vụ hỗ trợ Hồng Hải, Hợp tác xã DVVT Thanh Sơn... kiến nghị về tình trạng xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động, coi thường pháp luật và các cơ quan chức năng trên tuyến Quảng Ninh - Hà Nội.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.

d. Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản kiến nghị về điểm 3 điều 8 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về nguyên tắc khấu trừ chi phí hợp lý đối với giao dịch liên kết.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

đ. Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng kiến nghị một số giải pháp khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5 A.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 6835/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng