Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8630/VPCP-NN
V/v báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường bin và hải đảo năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 94/BC-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2021 về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2020, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Báo cáo số 94/BC-BTNMT theo phạm vi chức năng và thẩm quyền của mình.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần quan tâm tăng cường, nâng cao chất lượng của công tác tổng hợp, báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTC
N, các PCN,
Các Vụ: CN, KGVX, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục