Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/PVTM-P2
V/v trả lời công văn số 39VTS/2019 của Công ty TNHH thép Vĩnh Thành (AC01.SG04)

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được công văn số 39VTS/2019 của quý Công ty về việc đề nghị hướng dẫn Quyết định 1728/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với quý Công ty. Liên quan đến vấn đề này, Cục PVTM có ý kiến như sau:

Điều 1 Quyết định 1728/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành nhập khẩu thép cuộn quy định: “Miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định 1230/QĐ-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đi với sản phẩm thép không hợp kim cán nóng dạng que cuộn cuốn không đều thuộc mã HS: 7213.91.90, 9839.10.00 cho Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành với khối lượng là 477 tấn (Bốn trăm bảy mươi bảy tấn) trong năm 2019.”

Như vậy, quý Công ty được miễn trừ sản phẩm thép không hợp kim cán nóng dạng que cuộn cuốn không đều thuộc mã HS: 7213.91.90, 9839.10.00 với tổng khối lượng là 477 tấn và lượng trên không quy định chi tiết theo từng loại mác thép.

Cục PVTM trân trọng thông báo để quý Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Chu Thắng Trung;
- Cục GSQL, Cục Thuế XNK (TCHQ);
- Lưu: VT, P2, P1, SG05 (trongnd).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Châu Giang