Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8617/VPCP-KTTH
V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

1. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là đối với doanh nghiệp; rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt, không phù hợp theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Có biện pháp đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT. 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 8617/VPCP-KTTH về tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 8617/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 15/08/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/08/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản