Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Việt - Lào

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời công văn số 121/HQQT-NV ngày 08/2/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và công văn số 118/QHGLKT-NV ngày 16/2/2012 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum về việc thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Việt - Lào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo đó, Bản thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào, ký tại Viên Chăn ngày 01/12/2011, có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2012.

Thông báo này đã được Tổng cục Hải quan đưa lên mạng nội bộ Net Office

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện 

 

Nơi nhận- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang