Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 853/UBND-CN
V/v Đính chính Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Lai Châu, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, KH & Đầu tư
- Tài nguyên & Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 74/2006/ QĐ- UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sau khi xem xét đề nghị của sở Tài chính tại tờ trình số 133/TTr-STC ngày 27/9/2007, UBND tỉnh đính chính Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 như sau:

1) Tại mục 4, Điều 2 được sửa là: Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003 (Riêng danh mục đất các khu dân cư quy định tại phần B, mục 6- Đất ở đô thị, biểu VI - giá đất thị xã Lai Châu năm 2007 không thực hiện theo nội dung này).

2) Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh.

Căn cứ nội dung trên, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Lãnh đạo các sở ngành liên quan triển khai thực hiện./.

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu