Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 853/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu đối với NVL nhập khẩu phục vụ hợp đồng sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2538/HQHN-TXNK ngày 20/12/2011 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Song Ngân, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 77, Điều 78 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính.

Qua nghiên cứu hồ sơ do Cục Hải quan thành phố Hà Nội gửi kèm công văn số 2538/HQHN-TXNK ngày 20/12/2011, đối chiếu với các quy định hiện hành, thì: Hồ sơ không thể hiện rõ nội dung làm cơ sở miễn, giảm thuế, không thu thuế như:

- Công văn đề nghị miễn thuế của Công ty (số 19/CV-SN ngày 11/8/2010) không nêu rõ nguyên nhân dẫn đến thiệt hại, tỷ lệ tổn thất của nguyên vật liệu.

- Công văn xác nhận bảo hiểm số 1629/PVI-QLRR ngày 10/8/2010 và công văn số 1994/PVI-QLRR ngày 04/10/2010 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí Việt Nam xác nhận đã bồi thường chi phí hợp lý khắc phục tổn thất không bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm thuế nhưng không xác nhận rõ có bao gồm thuế nhập khẩu hay không.

- Theo quy định việc kiểm tra tại doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, tuy nhiên, tại biên bản kiểm tra ngày 29/12/2010 tại doanh nghiệp do đại diện Chi cục Thuế quận Long Biên và đại diện cơ quan Hải quan kiểm tra thể hiện việc kiểm tra không thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế (không có quyết định kiểm tra của cấp có thẩm quyền).

Do đó, trường hợp của Công ty TNHH Song Ngân không đủ điều kiện để xem xét, miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông