Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8522/VPCP-KTTH
V/v chính sách thuế đối với xe ô tô, xe mô tô NK theo chế độ tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 11253/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 8 năm 2013 về chính sách thuế đối với xe ô tô, xe mô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về nước; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính nghiên cứu sự cần thiết và phù hợp của việc sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Luật Thuế giá trị gia tăng, các nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu quản lý trong việc tính thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, đồ dùng nhập khẩu là tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về nước; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trong khi chưa sửa đổi các quy định liên quan như nêu trên, yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế giá trị gia tăng và giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, đồ dùng nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển (bao gồm cả xe ô tô, xe mô tô) của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về nước theo đúng quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 02 Luật thuế này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Các Bộ: NG, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 8522/VPCP-KTTH năm 2013 chính sách thuế đối với xe ô tô, xe mô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 8522/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/10/2013
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/10/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản