Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8512/VP-ĐT
V/v công b công khai thông tin quỹ sàn căn hộ tại chung cư cao tầng CT03 tại dự án Khu đô thị chức năng Thành phố Xanh tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 6252/SXD-PTN ngày 26/7/2016 về việc công bố công khai thông tin quỹ sàn căn hộ tại chung cư cao tầng CT03 thuộc Dự án Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; Văn bản số 7636/SXD-PTN ngày 01/9/2016 của Sở Xây dựng báo cáo bổ sung (có bản chụp kèm theo).

Về việc này, đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng thống nhất nội dung công bố công khai thông tin quỹ sàn căn hộ tại chung cư cao tầng CT03 thuộc Dự án Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội. Sau 02 tháng kể từ ngày công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng về kết quả để được hướng dẫn thủ tục bán nhà ở và thu hồi vốn theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
- Đ/c PCT Nguyễn Thế Hùng; để báo cáo
- Đ/c Chánh Văn phòng UBND TP; để báo cáo
- VPUBTP: PCVPPhạmVănChiến, ĐT, TH, TK-BT;
- Lưu: VT, ĐT

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Văn Chiến