Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 85/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe ô tô, mô tô của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 157/TCDL-LH ngày 20/02/2012 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan cho phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề nghị của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục tạm xuất-tái nhập cho 01 xe ôtô và 17 mô tô phân khối trên 175 cm3 của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lữ hành Nam Cường tổ chức, cụ thể là:

- Tạm xuất và tái nhập qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

- Thời gian: từ ngày 27/02/2012 đến ngày 03/03/2012.

Đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lữ hành Nam Cường liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH DVDLLH Nam Cường
(đ/c: 103 Hào Nam, Ba Đình, TP. Hà Nội) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức