Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8499/TCHQ-QLRR
V/v trả lời công văn số 100816/CV-01 của Công ty TNHH Panasonic

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Viet Nam.
(Địa chỉ: trụ sở tại lô J1-J2, KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số EXIM/100816/CV-01 của Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Viet Nam về việc Điều chỉnh phân luồng cho mặt hàng thép nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Cục Quản lý rủi ro trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan; việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16, Điều 17, Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014, Điều 13 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Do vậy, các lô hàng xuất, nhập khẩu của quý Công ty được phân luồng theo các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR-Hảo (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
Quách Đăng Hòa