Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8495/TCHQ-TXNK
V/v khai báo mã số thép hình

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam.
(Km 92, Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số DVH-15072016/CV ngày 15/7/2016 của Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam về việc khai báo đối với mặt hàng thép hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo chú giải chi tiết Danh mục HS nhóm 72.16 của tổ chức Hải quan thế giới thì mặt cắt hình chữ I (bích rộng hoặc bích trung bình) là một sản phẩm với những bích (gờ) có chiều rộng không quá 0,66 lần chiều cao của mặt cắt và dưới 300 mm.

2. Căn cứ khoản 1g Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam đối chiếu với các hướng dẫn nêu trên để khai báo mã số hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái;
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh