Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/CT-TTg
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4899/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 2868/BXD-HTKT ngày 16 tháng 6 năm 2020), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3214/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2020), Bộ Quốc phòng (văn bản số 2073/BQP-TM ngày 14 tháng 6 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3996/BKHDT-KCHTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 7207/BTC-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2020) về việc điều chỉnh, b sung quy hoạch tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 281 vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc bổ sung tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 281 vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về hội dung báo cáo và kiến nghị tại văn bản nêu trên; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên, tổng hợp tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 281 vào Quy hoch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định pháp luật v quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, KTTH, PL;
-
Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng