×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/CT-TTHT
V/v: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Nguyên Hà.
Địa chỉ: 3/ 4 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.
Mã số thuế: 0300993214

Trả lời văn thư số 01.007 ngày 06/01/2020 (Cục Thuế TP nhận ngày 08/08/2020) của đơn vị về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.6 Khoản 2 Phụ Lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

...".

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị trình bày có các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì khi xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc, đơn vị sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo hướng dẫn tại điểm 2.6 Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT 2;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (Myen.5b).
66/19

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình