Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8366/BGTVT-TCCB
V/v xây dựng vị trí việc m cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/5/2019, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 8215-CV/BTCTW về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, theo đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (từ trung ương xuống địa phương).

Riêng đối với các Sở Giao thông vận tải: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm của các Sở Giao thông vận tải thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý về vị trí việc làm của các cơ quan thuộc tỉnh). Để có cơ sở triển khai nhiệm vụ tại công văn 8215-CV/BTCTW, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 385-CV/BCSĐ ngày 10/7/2019 đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể.

Trong thời gian chờ Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn để kịp tiến độ xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và xác định khung năng lực của vị trí việc làm về giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của công chức chuyên ngành giao thông vận tải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và gửi kết quả về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2019, đồng thời gửi file qua hòm thư xuanntt@mt.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, điện thoại 024.39420208 - 0985197866.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (TX).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông