Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8349/VPCP-CN
V/v hoàn thiện báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Ủy ban thường v Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8675/BGTVT-ĐTCT ngày 03 tháng 8 năm 2017) về việc tiếp thu, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức Hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác trong quá trình giám sát tại các dự án; ý kiến thành viên Đoàn giám sát và chỉ đạo của đồng chí Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo gửi Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục