Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/TTg-KGVX
V/v tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (văn bản số 1307/TNVN-KHTC ngày 03 tháng 5 năm 2020 và số 458/TNVN-KHTC ngày 15 tháng 3 năm 2021) về việc Phê duyệt “Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình giai đoạn 2021- 2025”, Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện “Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018-2020” theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2021.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn; bảo đảm hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, NN;
- Lưu: VT, KGVX (02). BH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 834/TTg-KGVX năm 2021 tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 142/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 834/TTg-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/06/2021
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Vũ Đức Đam
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/06/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản