Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHNG
HIV/AIDS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/AIDS-VP
V/v cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn qu BHYT năm 2019

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được công văn số 3436/BHXH-GĐB ngày 20/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) (văn bản gửi kèm). Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các nội dung sau:

1. Giao Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố phổ biến cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn các nội dung lưu ý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cung ứng, thanh toán thuốc kháng HIV năm 2019 và tăng cường giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn BHYT và các nguồn chương trình, dự án đúng quy định.

2. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn đề xuất mua sắm phù hợp với nhu cầu sử dụng, chỉ định đúng đối tượng, đúng hướng dẫn điều trị, rà soát điều chỉnh chi phí thuốc, tiền khám chưa đúng quy định và chi phí cùng chi trả không thuộc phạm vi thanh toán từ quỹ BHYT.

3. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH nơi đơn vị ký hợp đồng khẩn trương quyết toán thuốc kháng HIV nguồn BHYT, gửi đề nghị thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV về đơn vị được giao thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV tại địa phương để thanh toán cho cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố theo Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và các văn bản hướng dẫn của các chương trình, dự án hỗ trợ thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phan Thị Thu Hương (để chỉ đạo);
- Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc, Ban dược và vật tư y tế BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Long