Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/TANDTC-HVTA
V/v: Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào Học viện Tòa án luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, góp phần thiết thực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án nhân dân trong thời kỳ mới.

Để công tác tuyển sinh năm 2021 được thực hiện kịp thời, thống nhất, có chất lượng, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 (Việc sơ tuyển tại Học viện Tòa án sẽ thực hiện riêng theo nội dung được quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2021) như sau:

1. Thông báo việc sơ tuyển

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện:

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn thực hiện việc niêm yết Thông báo sơ tuyển tại các cơ sở giáo dục này trước ngày 10/4/2021. Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án phải đảm bảo được niêm yết đầy đủ tại 100% cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn, tỉnh, huyện.

- Việc niêm yết phải lập thành văn bản có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi niêm yết về việc “đã niêm yết”.

- Báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về kết quả niêm yết Thông báo sơ tuyển trên địa bàn tỉnh (qua Học viện Tòa án).

2. Thành lập Ban sơ tuyển

Để triển khai công tác sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban sơ tuyển do đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực.

3. Nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển

Việc nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển được thực hiện theo Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án.

Lưu ý:

- Thí sinh nộp đủ hồ sơ đăng ký theo quy định thì Tòa án nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy hẹn sơ tuyển cho thí sinh. Giấy hẹn phải ghi rõ thời gian và địa điểm sơ tuyển;

- Mẫu hồ sơ sơ tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Tòa án, địa chỉ: hocvientoaan.edu.vn.

4. Tổ chức sơ tuyển

Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Tòa án nhân dân cấp huyện tổng hợp kết quả báo cáo Tòa án nhân dân cấp tỉnh kèm theo toàn bộ Hồ sơ đăng ký sơ tuyển để Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc sơ tuyển.

4.1. Thời gian nhận hồ sơ:

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi thí sinh thường trú tổ chức nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển: Từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021

4.2. Thời gian sơ tuyển:

Việc sơ tuyển được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021. Thời gian cụ thể do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4.3. Địa điểm sơ tuyển:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để bố trí địa điểm sơ tuyển (có thể bố trí tại 01 địa điểm hay nhiều địa điểm theo cụm khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia sơ tuyển).

5. Lệ phí sơ tuyển

Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)/Thí sinh.

Lệ phí sơ tuyển do Tòa án cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển giữ để chi trả cho công tác tổ chức sơ tuyển.

6. Nội dung sơ tuyển

6.1. Khi thực hiện việc sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện các nội dung sau:

a. Kiểm tra hồ sơ đăng ký sơ tuyển và bản thân thí sinh đối chiếu chi tiết với từng điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án.

b. Ghi kết quả sơ tuyển vào Phiếu sơ tuyển.

7. Cấp Phiếu sơ tuyển cho thí sinh

7.1. Phiếu sơ tuyển được lập thành 02 bản (có chữ ký của Trường Ban sơ tuyển và đóng dấu của Tòa án nhân dân tỉnh đã sơ tuyển): 01 bản cấp cho thí sinh, 01 bản lưu tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã sơ tuyển.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận Phiếu sơ tuyển, thí sinh phải nộp ngay Phiếu sơ tuyển về Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án (theo địa chỉ nêu tại mục 7.2).

7.2. Sau khi kết thúc việc sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển có trách nhiệm lập báo cáo về công tác sơ tuyển, công tác niêm yết thông báo sơ tuyển và gửi Danh sách thí sinh tham gia sơ tuyển, Danh sách thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển, Danh sách thí sinh không đạt sơ tuyển (gồm cả bản mềm) kèm theo bản sao hồ sơ sơ tuyển của các thí sinh (có đóng dấu Tòa án) về địa chỉ: Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án, đường 282 xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội; email: phongdaotaovakhaothi.hvta@gmail.com trước ngày 08/6/2021.

Lưu ý: Khi gửi file các danh sách sơ tuyển qua email về Học viện, cần đặt tên file theo tên tỉnh (Ví dụ: TAND thành phố Hà Nội).

8. Công tác kiểm tra, hậu kiểm và trách nhiệm của Chánh án cấp tỉnh đối với công tác sơ tuyển

8.1. Học viện Tòa án chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao thành lập các Đoàn kiểm tra công tác sơ tuyển của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

8.2. Học viện Tòa án sẽ thực hiện công tác hậu kiểm đối với các thí sinh trúng tuyển vào Học viện Tòa án. Nếu có thí sinh đạt sơ tuyển nhưng qua công tác hậu kiểm phát hiện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đề án tuyển sinh năm 2021 thì không được công nhận trúng tuyển vào học tại Học viện Tòa án. Trong trường hợp này, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi sơ tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trước thí sinh và trước pháp luật về kết quả sơ tuyển.

9. Một số lưu ý trong công tác sơ tuyển

Khi tiến hành sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cần lưu ý:

9.1. Tòa án các cấp trong phạm vi nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đảm bảo tất cả các thí sinh có nguyện vọng sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 được tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển theo quy định (Không từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển của thí sinh vì bất kỳ lý do nào).

9.2. Kiểm tra, đối chiếu các thông tin của thí sinh đảm bảo tính chính xác và thống nhất; Cán bộ sơ tuyển phải tự mình điền các thông tin của thí sinh vào Phiếu sơ tuyển;

9.3. Nhắc nhở thí sinh: “Bên cạnh việc đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo quy định của Học viện Tòa án, thí sinh còn phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

9.4. Các thông tin về thí sinh (như: Họ và tên; Ngày/tháng/năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân ...vv) trong hồ sơ sơ tuyển với các thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển phải đầy đủ, thống nhất với nhau (Một thí sinh chỉ được sử dụng thống nhất 01 chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân);

9.5. Cán bộ sơ tuyển truy cập vào website của Học viện Tòa án theo địa chỉ: hocvientoaan.edu.vn, mục “Tuyển sinh đại học, cao học” để tải các mẫu phục vụ công tác sơ tuyển.

9.6. Yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật nhập dữ liệu vào các biểu mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển: Tất cả các cột dữ liệu là “chữ số” phải đặt định dạng kiểu “text”; đối với cột ngày, tháng, năm sinh thì yêu cầu “ngày”, “tháng” phải đủ 2 chữ số, “năm” ghi đủ 4 chữ số và đánh “/” giữa ngày, tháng, năm, (ví dụ: 02/08/2003).

9.7. Nhắc nhở thí sinh: thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại Tòa án nhân dân nơi có hộ khẩu thường trú thì không được tham gia sơ tuyển tại Học viện Tòa án.

Trên đây là hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án phục vụ công tác tuyển sinh năm 2021. Giám đốc Học viện Tòa án, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với TS. Lê Hữu Du (ĐT: 0988.088.918), Phó Giám đốc Học viện Tòa án để được giải đáp cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như Kính gửi (để thực hiện);
- Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để thực hiện);
- Học viện Tòa án (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT&KT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
TS. Nguyễn Trí Tuệ

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
HỌC VIỆN TÒA ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/TB-HVTA

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO

SƠ TUYỂN VÀO HỌC VIỆN TÒA ÁN NĂM 2021

Học viện Tòa án Thông báo tới các thí sinh về việc sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1.1. Ngành, chỉ tiêu và phạm vi tuyển sinh:

- Ngành tuyển sinh: Luật (Mã ngành: 7380101);

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 360 chỉ tiêu;

- Phân bổ chỉ tiêu: Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ dựa trên các tiêu chí sau:

+ Phương thức tuyển sinh;

+ Vùng tuyển sinh (Phía Nam: gồm các tỉnh từ Quảng Trị trở vào; phía Bắc: gồm các tỉnh từ Quảng Bình trở ra);

+ Giới tính (nam, nữ);

+ Tổ hợp xét tuyển.

- Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc.

1.2. Phương thức tuyển sinh

a. Phương thức 1: Phương thức tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập đối với thí sinh tốt nghiệp bậc THTP năm 2021.

Học viện Tòa án xét tuyển đối với những thí sinh có kết quả học tập thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:

(1) Có tổng điểm trung bình cộng ba năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 03 môn thuộc một trong những tổ hợp các môn dùng để xét tuyển (A00, A01, C00, D01) đạt từ 24,0 điểm trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt;

(2) Điểm tổng kết chung cả ba năm (năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12) đều đạt loại Giỏi; xếp loại hạnh kiểm tốt.

b. Phương thức 2: Phương thức tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với các tổ hợp môn thi sau:

+ A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

+ A01: Toán, Vật lí, Tiếng anh;

+ C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

+ DOI: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán.

Ngoài hai phương thức trên Học viện Tòa án còn tổ chức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

2.1. Về độ tuổi: Thí sinh không quá 25 tuổi (tính đến ngày ký Thông báo sơ tuyển này).

2.2. Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ các vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực giao thông).

2.3. Về tiêu chuẩn sức khỏe: Thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Chiều cao, cân nặng: Nam cao từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45kg trở lên.

- Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

2.4. Về nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Học viện Tòa án chỉ xét tuyển những thí sinh có đăng ký nguyện vọng 1 hoặc/và nguyện vọng 2 vào Học viện Tòa án.

3. THỦ TỤC SƠ TUYỂN

3.1. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển gồm (theo mẫu):

- Đơn đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án;

- Lý lịch tự khai có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú - được khai trong năm 2021;

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp quận/ huyện trở lên cấp trong năm 2021;

- Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

(Thí sinh có thể nhận các Mẫu hồ sơ sơ tuyển tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi thí sinh có đăng ký thường trú hoặc đăng tải từ trang thông tin điện tử của Học viện Tòa án, địa chỉ: http://hocvientoaan.edu.vn).

3.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ sơ tuyển theo một trong hai địa điểm dưới đây:

(1) Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Tòa án nhân dân cấp huyện) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú; thời gian nộp hồ sơ từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021;

(2) Học viện Tòa án: thời gian nộp hồ sơ từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021.

Lưu ý:

+ Thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại Tòa án nhân dân nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú thì không được tham gia sơ tuyển tại Học viên Tòa án và ngược lại.

+ Bên cạnh việc nộp hồ sơ sơ tuyển thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Thời gian, địa điểm sơ tuyển:

Thời gian, địa điểm sơ tuyển thực hiện theo Giấy hẹn sơ tuyển (Khi đến sơ tuyển thí sinh phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và Hộ khẩu thường trú).

4. LỆ PHÍ SƠ TUYỂN

Lệ phí đăng ký sơ tuyển là 50.000đ/thí sinh (Năm mươi nghìn đồng).

Lưu ý:

- Cùng với việc nộp hồ sơ sơ tuyển, thí sinh muốn xét tuyển vào Học viện Tòa án phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện.

- Thí sinh tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2021 trong Đề án tuyển sinh của Học viện Tòa án năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử, địa chỉ: http://hocvientoaan.edu.vn.

- Mọi thắc mắc xin liên hệ với: Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án, địa chỉ: Đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại: 02432.693.684, email: phongdaotaovakhaothi.hvta@gmail.com.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD-ĐT (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Giám đốc HVTA (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để phối hợp tổ chức);
- TAND cấp tỉnh (để phối hợp th/hiện);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. Lê Hữu Du