Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8273/VPCP-KTTH
V/v hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8777/BTC-TCNH ngày 30 tháng 6 năm 2017 về hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương dừng triển khai thực hiện hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn ngân hàng thương mại tại NHPT theo quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Tài chính thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định, tránh rủi ro pháp lý, đảm bảo thu hồi vốn của nhà nước.

2. NHPT tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng về hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV qua NHPT trong thời gian qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đồng ý về chủ trương sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lãi suất nhận nợ bắt buộc; miễn, giảm phí bảo lãnh cho phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp. Giao Bộ Tài chính thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối, trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để bổ sung vốn cho Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh vay vốn tại NHPT theo đúng quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có báo cáo, kiến nghị gửi Bộ Tư pháp để nghiên cứu, làm cơ sở có ý kiến đối với cơ quan tòa án trong việc xét xử các vụ án dân sự có liên quan đến hoạt động bảo lãnh của NHPT.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ các chi nhánh NHPT, ngân hàng thương mại tại địa phương thực hiện tốt các giải pháp để giải quyết các tồn đọng liên quan đến hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV qua NHPT trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 8273/VPCP-KTTH năm 2017 về hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 8273/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 08/08/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Bộ Quốc phòng
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/08/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản