Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301466073

 

Trả lời văn bản số 016/2015/CV-KT ngày 08/01/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế GTGT quy định thuế suất 5% gồm:

“8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn.”

Trường hợp Công ty theo trình bày mua mặt hàng mật rỉ đường (sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất đường) về bán lại cho Công ty CP Việt-Pháp SX Thức Ăn Gia Súc (Proconco) thì từ ngày 01/01/2015 vẫn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thuế suất là 5%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 4;
- Lưu: HC, TTHT.
69– 1553 (09/01/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga