Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8226/VPCP-QHQT
V/v kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3511/BC-BNG-CNV ngày 20 tháng 9 năm 2016 về kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện kết quả đạt được tại Hội nghị, trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Hội nhập quốc tế trong thời gian qua và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về hội nhập quốc tế chuẩn bị được ban hành.

- Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá tổng kết các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, phù hợp với Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI; phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu các vướng mắc, hạn chế liên quan đến việc triển khai Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn ra, nhất là tại các địa bàn có nhiều hợp tác địa phương để tránh trùng lặp về nội dung, dày về tần suất, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tổ chức triển khai thực hiện kết quả đạt được tại Hội nghị; căn cứ định hướng hành động công tác đối ngoại địa phương (đã được thông qua tại Hội nghị), sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động triển khai cụ thể tại địa phương mình cho giai đoạn 2016-2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: TH, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3) HQ.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng