Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 821/TTg-KGVX
V/v chủ trương đầu tư Dự án thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự án xin thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam (công văn số 2484/BGDĐT-HTQT ngày 16 tháng 5 năm 2014), Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư Dự án thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam theo loại hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; do Quỹ tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng Dự án thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam, đáp ứng quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Quỹ tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: PL, TH, QHQT, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b).QT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam