Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8209/VPCP-V.I
V/v phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật liên quan đến Công ty TNHH một thành viên Quản lý đô thị và môi trường Đắk Lk (tỉnh Đắk Lắk)

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Báo Bảo vệ pháp luật các số 32, 33, 38, 39, 41, 46 ra từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 07 tháng 6 năm 2016 có bài viết phản ánh ông Đinh Công Thái, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đô thị và môi trường Đắk Lắk có nhiều vi phạm trong quản lý kinh tế nhưng không bị xử lý, còn được đề bạt, bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật liên quan đến ông Đinh Công Thái, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đô thị và môi trường Đắk Lắk, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Tỉnh ủy Đắk Lắk;
- HĐND tỉnh Đắk Lắk;
- Báo Bảo vệ pháp luật;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, đ/c Kiều Đình Thụ, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3), HD

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà